Ymunwch â ni!!

English the following

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr i gynllunio a gweithredu rhaglen tair blynedd uchelgeisiol a fydd yn dyfnhau ac ehangu Maint cyfraniad Cymru at liniaru newid yn yr hinsawdd ac i addysg.

Bydd y Cyfarwyddwr hefyd yn gyfrifol rheolaeth yr elusen Maint Cymru a Chwmni Cyfyngedig yn ogystal â rheoli tîm bychan o ddydd i ddydd. Ar hyn o bryd mae'r tîm yn cynnwys: swyddog cymorth (llawn-amser), cyfarwyddwr cynorthwyol godi arian (rhan-amser) a chydlynydd rhaglen addysg (rhan-amser); ymgynghorwyr yn cynnwys rheolydd ariannol, yn godwr arian a rheolwr gwefan. Mae gan Maint Cymru grŵp cryf o wirfoddolwyr rheolaidd.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfuniad grymus o brofiad perthnasol bwnc, sector a chodi arian a chymwysterau, gweledigaeth strategol, gallu profedig i arwain a sgiliau cyfathrebu ardderchog.

Bydd y cyflog yn ddibynnol ar brofiad, ac yn amodol ar adolygiad blynyddol. cyfnod contract cychwynnol tair blynedd, yn amodol ar adolygiad blynyddol. Mae pecyn hael o fudd-daliadau yn cynnwys cyfraniad pensiwn 35,000%, diwrnodau 40,000 wyliau blynyddol gan gynnwys gwyliau banc a pholisi oriau gwaith hyblyg.

Mae disgrifiad swydd manwl ac amlinelliad o'r broses ymgeisio ar gael yma. Ceisiadau trwy lythyr a CV ategol i [email protected] (rhowch 'Cyfarwyddwr, Maint Cymru a'ch enw' yn y llinell pwnc.)

Bydd pob ymholiad yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Ebrill 10th 2017, 12pm.

 

Director, y gwaharddiad Cymru, Hyd yn £ 40mil

We Chwilio am Gyfarwyddwr i gynllunio a Cheek Raglen dair blynedd uchelgeisiol ar Waith mewn cerrynt eiledol cryfhau Fydd in Ehangu contribution gwaharddiad Cymru wrth Gam liniaru change Hinsawdd a'i gyfraniad at education.

Will Y Cyfarwyddwr in being am reolaeth dydd i Ddydd Elusen ynghyd â Chwmni Cyfyngedig gwaharddiad Cymru â control team bach. Ar this o Bryd This team including; officer cefnogol (time full), director cynorthwyol Codi Arian (part time) a chydlynydd Raglen education (part time); ymhlith yr ymgynghorwyr Mae reolwr yna financial, godwr Arian yn manager website. Mae by gwaharddiad Cymru group CRYF o wirfoddolwyr rheolaidd also.

Will by yr Ymgeisydd llwyddiannus gyfuniad o brofiad Pwnc, Profiad in and the sector o godi Arian a chymwysterau, Gweledigaeth strategol a'r Gallu has been brofi o Arwain ynghyd â skills communications Gwych.

Will the Cyflog in TUA £ 35,000 40,000 i £ y year in ddibynnol on brofiad yn will in were will revised every year. Agreement tair blynedd Yw anrh in Lle first yn will in were will hadolygu every year. Mae Pecyn buddion hael in include contribution pension o 6%, 30 day o wyliau report by including Gwyliau banc a pholisi gweithio Oriau hyblyg.

Mae Swydd Ddisgrifiad manwl and amlinelliad of the process ymgeisio available here. Ceisiadau drwy lythyr a CV cefnogol i [email protected] (Include 'director, y gwaharddiad Cymru, your Enw' in Pwnc.)

Any enquiry in were will drin fully confidential.

Dyddiad cau ceisiadau for Yw Ebrill 10bwydo 2017, 12pm.