Diwrnod Gwyrdd: Troi Cymru Gwyrdd ar gyfer Coedwigoedd Trofannol y Byd!

  • anna Harris
  • 19 2017 Medi
  •   Comments Off ar Ddiwrnod Gwyrdd: Troi Cymru'n Wyrdd ar gyfer Coedwigoedd Trofannol y Byd!

English the following.

A wnewch chi 'fynd yn wyrdd' i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd y byd ar Hydref 13th?

Beth yw Diwrnod Gwyrdd?

Go Green Day yw ein diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd lle rydym yn annog ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol i gymryd camau gwyrdd. Ar y diwrnod hwn, bydd pawb ledled Cymru, ysgolion, swyddfeydd a grwpiau cymunedol yn cymryd rhan, gan helpu i ledaenu ymwybyddiaeth o newid yn yr hinsawdd a chodi arian ar gyfer prosiectau coedwig Maint Cymru ar draws Affrica a De America.

Pam gymryd rhan?

Mae coedwigoedd yn allweddol i achub y byd rhag effeithiau newid yn yr hinsawdd trwy amsugno'r carbon deuocsid yr ydym yn ei allyrru. Er gwaethaf hyn, caiff hyd at 12 miliwn o hectarau o goedwig drofannol ei ddinistrio bob blwyddyn! Cyn belled â bod 25% o allyriadau carbon byd-eang yn cael ei achosi gan ddinistrio coedwig drofannol, mae hyn yn fwy na'r carbon a allyrrir gan gludiant y byd i gyd gyda'i gilydd.

Anfonir pob bunt a roddwyd yn syth at ein prosiectau sy'n cwmpasu ardal o goedwig drofannol ddwywaith maint Cymru, ond nid cyn cael ei dyblu gan ein cronfa gêm gyffrous!

Os ydych chi'n meddwl y gallai eich ysgol neu'ch gweithle fod yn gwneud mwy ar gyfer yr amgylchedd, mae Go Green Day yn ffordd hyfryd o wneud cyfraniad sylweddol i ymateb Cymru i ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

  

Sut ydych chi gymryd rhan?

I gofrestru, ewch i maintofwales.org.uk/gogreenday2017. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost atom [E-bost a ddiogelir]

Yn y blynyddoedd blaenorol, mae ymdrechion codi arian wedi gweld pobl yn ffosio'r car a beicio i'r gwaith neu'r ysgol, gan gadw gwerthiant pobi, gan gael picnic gwyrdd neu ben dillad i fynd yn wyrdd am y dydd! Byddwch yn greadigol ag ef a defnyddiwch #GoGreenDay i ddangos eich ymdrechion.

Os ydych chi'n mynd at dudalen #GoGreenDay y wefan, byddwch hefyd yn dod o hyd i lawer o adnoddau megis posteri argraffadwy a syniadau codi arian, er mwyn gwneud cymryd rhan mor hawdd â phosib.

 

Edrychwn ymlaen at weld Cymru'n troi'n wyrdd ddydd Gwener 13 Hydref!

 

A fyddwch chi'n mynd i wyrdd i ddangos eich cefnogaeth i goedwigoedd y byd ar Hydref 13eg?

Beth yw ein diwrnod gwyrdd?

Ein Diwrnod Gwyrdd yw ein diwrnod blynyddol o weithredu gwyrdd, where we encourage schools, businesses and community groups to take green action. Ar y diwrnod hwn, ar draws Cymru, schools, offices and community groups are taking part, helping to spread awareness of climate change and fundraising for forest projects across Africa and South America.

Pam ymgyfrannu?

Mae coedwigoedd yn allweddol os ydym ni'n achub y byd rhag effeithiau'r newid yn yr hinsawdd gan eu bod yn cansol y carbon dioxide we are emitting. Er gwaethaf hyn, mae oddeutu 12 miliwn hectar o droedol goedwigoedd yn cael eu difrywio bob blwyddyn! Mae dinistrio coedwigoedd trofannol yn achosi cymaint â 25% o allyriadau carbon byd-eang; mae hyn yn fwy na'r carbon sy'n cael ei gyfrannu gan holl drafnidiaeth y byd gyda'i gilydd.

Mae pob punt sy'n cael ei roi yn cael ei anfon yn syth at ein prosiectau sy'n cynnwys an area of ​​tropical forest twice the size of Wales, but not before the amount is doubled by our fantastic match-money fund!

Os ydych chi'n credu bod eich ysgol neu'ch gweithle yn gwneud mwy dros yr amgylchedd mae ein Diwrnod Gwyrdd yn provide a convenient way of making a significant contribution to responding to the fight against climate change in Wales.

  

sut i ymgyfrannu?

Rwy'n cofrestru, ewch i: maintofwales.org.uk/gogreenday2017. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch ni ar [E-bost a ddiogelir].

Mewn blynyddoedd blaenorol, mae ymdrechion codi arian wedi gweld pobl yn rhoi'r gorau i ddefnyddio'u ceir ac yn cycling to work or to school, hold baking sales, have a completely green picnic or wear from pen i'w traed mewn gwyrdd am y dydd! Byddwch yn greadigol a defnyddiwch #GoGreenDay i ddangos eich ymdrechion!

Os gwnewch chi fynd i dudalen #GoGreenDay ar y wefan, gallwch chi hefyd ddod o hyd i lond gwlad o adnoddau fel posteri a gellir eu hargraffu a syniadau codi arian, i wneud cyfraniad mor hawdd â phosibl.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn troi Cymru'n wyrdd ar frys, 13eg Hydref!