Amdanom ni

Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i warchod ardal o goedwig drofannol sydd dwywaith maint Cymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Defnyddir y term ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur graddfa dinistr coedwigoedd. Drwy brosiect Maint Cymru, anelwn at wrthdroi’r defnydd negyddol hwnnw o faint ein gwlad.

Diolch i gefnogaeth wych Cymru, fe lwyddodd Maint CymruLlwyddodd i gyrraedd y targed o helpu i amddiffyn 2 miliwn o hectarau o goedwig(sef maint Cymru!) ym 2013. Yn fuan ar ôl, penderfynwyd y cam nesaf amlwg oedd i ddyblu'r effaith hon, ac anelu at amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint ein gwlad!

Mae Maint Cymru yn annog pobl Cymru i daclo newid hinsawdd drwy gymryd camau cadarnhaol syml. Rydym yn gweithio gyda ysgoliona busnesau i godi arian ar gyfer coedwigoedd a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coedwigoedd i daclo newid hinsawdd.

Mae datgoedwigo a dirywiad coedwigoedd y byd yn achosi mwy o allyriadau CO2 na'r holl gludiant yn y byd a gyfunir (gan ddefnyddio planedau, trenau, ceir, faniau a llongau!). Mae Maint Cymru'n gweithio gyda phrosiectau coedwigoedd yn Affrica a De America i helpu i warchod coedwigoedd trofannol sydd eisoes yn bodoli a chefnogi rheolaeth gynaliadwy o goedwigoedd. Mae ein holl brosiectau yn gweithio'n uniongyrchol â chymunedau coedwigoedd yn y wlad. Ar hyn o bryd mae ein prosiectau yn Ne America yn gyfartal dros 2 miliwn o hectarau, ac rydym nawr yn anelu at amddiffyn 2 miliwn o hectarau eraill yn Affrica. Dysgwch fwy am y prosiectau yr ydym yn gweithio gyda nhw ar map prosiect ar ein tudalen gartref.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phrosiect plannu coed sy'n anelu at blannu 10 Miliwn o Goed a chynyddu gorchudd coed yn Uganda. Mae'r prosiect hwn hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru, fel rhan o gynllun Plant! Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Plant!gweler yma.

 

y Syniad

Ar ôl hanes hir o ddatgoedwigo yng Nghymru, rydym bellach yn cynyddu ein gorchudd coedwig yn raddol ac yn diogelu ein coetir presennol. Fodd bynnag, o safbwynt newid yn yr hinsawdd a lleihau tlodi, dinistrio coedwigoedd yn y trofannau sy'n wirioneddol bygwth hinsawdd y byd, yn ogystal ag anghenion sylfaenol bwyd, cysgod a bywoliaeth i bobl sy'n byw yno.

sefydlu'n wreiddiol gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Peter Davies a Chadeirydd y Sefydliad Waterloo, Heather Stevens, fel rhan o ymateb Cymru i'r heriau deuol newid yn yr hinsawdd a lleihau tlodi rhyngwladol, Maint Cymru yn awr yn elusen annibynnol.

 

Yr arian

Mae Maint Cymru yn elusen annibynnol. Mae ein costau sylfaenol yn cael eu hariannu ar y cyd gan Lywodraeth CymruaSefydliad Waterloo. Mae hyn yn golygu bod yr holl arian a godir yn mynd at ein prosiectau coedwig.

 

Cwestiynau Cyffredin

Beth mae Maint Cymru yn ei wneud?

Rydym yn dod â phobl yng Nghymru a thu hwnt at ei gilydd i helpu i ddiogelu Bedair miliwn hectar o goedwigoedd trofannol, gan helpu i leihau datgoedwigo fel rhan o ymateb Cymru i her newid yn yr hinsawdd. Rydym hefyd yn codi ymwybyddiaeth ynghylch pa mor bwysig yw coedwigoedd trofannol i ni a'n hinsawdd yn ogystal â bywyd gwyllt a phobl sy'n byw ynddynt. Rydym yn gweithio mewn ysgolion a cholegau i ennyn diddordeb plant a phobl ifanc i ddeall a rhannu cyfrifoldeb am ddiogelu coedwigoedd y byd. Rydym yn gweithio gyda busnesau, llywodraeth a chymunedau yng Nghymru gan eu cysylltu ag ardaloedd coedwigoedd trofannol penodol, gan eu helpu i godi arian ar gyfer y prosiectau sy'n gweithio i warchod yr ardaloedd hynny a dyblu eu hymdrechion codi arian gyda'n cronfa gyfatebol.

Gan fod lansio yn 2010 Maint Cymru wedi cefnogi 2.4 miliwn o hectarau o goedwig drofannol a chefnogi pobl 43,000 o gymunedau coedwigoedd. Yma yma yng Nghymru, rydym wedi ysbrydoli dros blant a phobl ifanc 32,000 ar faterion coedwigoedd glaw a newid yn yr hinsawdd a chyrhaeddodd filiynau o bobl yng Nghymru ac ar draws y byd gyda'n neges trwy ein gwaith wasg, radio, teledu a chyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chodi arian chwarterol Ymgyrchoedd.

Pa mor fawr yw Cymru?

Cymru yn ardal o 2 miliwn hectar. Mewn geiriau eraill - 2 miliwn o gaeau rygbi! Efallai nad yw hynny'n ymddangos yn bob un sy'n fawr pan fyddwch yn ystyried 13 miliwn hectar o goedwig yn cael eu colli bob blwyddyn. Fodd bynnag, gan helpu i amddiffyn ardal yr un maint â ein cenedl yn gyflawniad pwysig a galwad i genhedloedd eraill i wneud yr un peth. Rydym yn gosod meincnod, rydym yn unig rhaid i wledydd eraill mwy datblygedig i gamu i fyny ac yn cyd-fynd â'n llwyddiant.

Rydych yn cyrraedd hectarau 2million, beth nesaf?

Gan adeiladu ar y momentwm ein llwyddiant, rydym yn awr yn anelu i helpu i warchod 4 miliwn hectar o goedwig drofannol ... ardal ddwywaith maint Cymru!
Rydym yn parhau i dwbl rhoddion ar gyfer ein prosiectau cadwraeth coedwigoedd, diolch i'n arian cyfatebol hael.
Ein nod yw parhau adeiladu cysylltiadau cryf a chefnogol rhwng Cymru a'r ardaloedd o goedwig drofannol ac i weithio gyda mwy o bobl yng Nghymru (yn enwedig pobl ifanc a busnesau) i godi arian hanfodol a chynyddu dealltwriaeth o'r materion.

Faint mae'n ei gostio?

Mae pob un o'r prosiectau a gefnogwn yn wahanol iawn ac yn costio symiau gwahanol i bob hectar yn dibynnu ar y dull y maent yn eu cymryd a natur y bygythiadau i'r goedwig. Er enghraifft, hawliau tir a phrosiectau ardal a ddiogelir yn llai dwys (ac yn llai costus) yr hectar na prosiectau plannu coed - ond mae'r ddau yn hanfodol. Yn gyfan gwbl, rydym yn anelu at godi £ 340,000 y flwyddyn, gan gynnwys arian cyfatebol

I gael mwy o wybodaeth am gostau pob prosiect yn mynd i'rprosiectaua chliciwch ar y prosiect mae gennych ddiddordeb ynddo.

Sut y byddwch yn dyblu fy rhodd?

Mae ein costau cost yn cael eu cadw'n isel gyda thîm bychan, swyddfa cymedrol a llawer o greadigrwydd a gwaith caled - ond yn bwysig nid oes yr un o'n costau craidd dod o'ch rhoddion. Maent yn cael eu cwmpasu gan Sefydliad Waterloo a Llywodraeth Cymru fel bod eich holl roddion yn mynd yn syth at y prosiectau goedwig. Mae Sefydliad Waterloo yn rhoi ein arian cyfatebol hael ac arloesol gan ein galluogi i ddyblu bob rhodd.

Sut ydw i'n gwybod y bydd fy rhodd yn cael ei ddefnyddio gorau posibl?

Rydym wedi dewis prosiectau cadwraeth coedwigoedd sy'n cael eu darparu gan elusennau cofrestredig yn y DU hen sefydlu. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau dielw ar y ddaear, gan ddarparu cymorth technegol, monitro, gwerthuso a chyflwyno adroddiadau.

Mae'r Comisiwn Elusennau yn monitro gweithgareddau a chyfrifon elusennau cofrestredig a ariannwn y prosiectau drwodd. Rydym yn dewis y prosiectau nad ydynt yn syml yn eu hagwedd, gan ymateb i'r heriau cymhleth a real iawn a wynebir gan y bobl sy'n byw yn ac o amgylch coedwigoedd drwy weithio'n agos gyda'r cymunedau hynny. Nid oes amheuaeth bod ein prosiectau yn amgylcheddau sy'n heriol mewn nifer o ffyrdd, ond maent hefyd yn yr ardaloedd lle mae'r angen mwyaf (er enghraifft, mae'r cyfraddau datgoedwigo a thlodi yn Affrica ymysg yr uchaf yn y byd). Ni allwn warantu% lwyddiant 100 ym mhob prosiect; os oedd yn hawdd byddai'r problemau wedi cael eu datrys amser maith yn ôl; ond, drwy weithio drwy system o bartneriaid dibynadwy gyda chofnodion hanes da sy'n cael eu rheoleiddio gan y Comisiwn Elusennau y DU ac yn gweithio gyda ac yn grymuso grwpiau lleol ar lawr gwlad y gallwn ni sicrhau bod y arian a godir yn cael ei wario mewn ffordd gyfrifol. Rydym yn derbyn diweddariadau rheolaidd gan y prosiectau am eu cynnydd ac yn hapus i drafod y manylion gyda phartneriaid neu roddwyr neu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun yn y prosiect a fydd yn gallu ateb eich cwestiynau os na allwn.

Pwy sy'n monitro'r prosiectau?

Bydd hyn yn dibynnu ar faint y prosiect a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. Mae arnom angen cydbwysedd da rhwng y cryfder ac annibyniaeth y monitro a chost y gwaith monitro. Mae cynnydd y prosiectau yn cael ei fonitro a'i adrodd gan elusennau cofrestredig yn y DU sy'n goruchwylio'r gwaith o weithredu a gan Lywodraeth Cymru Tîm Cymru o Blaid Affrica yn achos y Prosiect Plannu Mbale Coed. Rydym hefyd yn gweithio gyda thîm o arbenigwyr o Brifysgol Cymru ym Mangor a helpodd ni ddewis y prosiectau drwy gymhwyso ein meini prawf gwerthuso sy'n edrych ar faterion yn annibynnol megis cynaliadwyedd tymor hir, olrhain cofnod o bartneriaid cyflenwi, cost-effeithiolrwydd ac effaith amgylcheddol.

Os gwelwch yn ddacysylltu â nii gael manylion o fonitro ar gyfer y prosiect y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Ble rydych chi'n gweithio?

Rydym yn cefnogi 7 brosiectau cadwraeth coedwigoedd, 2 yn Ne America (yn Guyana a Pheriw) a'r 5 yn Affrica (Congo Brazzaville, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC), Zimbabwe a dau yn Kenya). Rydym hefyd yn cefnogi ein prosiect plannu coed blaenllaw yn Uganda.Gweler ein holl brosiectauyma .

Yn ychwanegol, mae ein rhaglen addysg yn cynnig gweithdai am ddim i ysgolion ledled Cymru ac yn ysbrydoli disgyblion i gymryd camau cadarnhaol ar gyfer coedwigoedd trofannol.

 

 

Pam na wnewch chi gadw neu goedwigoedd blanhigion yng Nghymru?

Ar ôl hanes hir o ddatgoedwigo yng Nghymru, rydym bellach yn cynyddu ein coedwigoedd yn raddol ac mae ein coedwigoedd presennol yn cael eu diogelu ar y cyfan yn weddol dda. Mae yna nifer o sefydliadau yng Nghymru sydd yn mynd ati i ddiogelu ac ehangu ein coedwigoedd brodorol, gan gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, Coed Cymru a Choed Cadw. O'r ddau newid yn yr hinsawdd a phersbectif lleihau tlodi y rheng flaen datgoedwigo yn gadarn iawn yn y trofannau ac yr ydym am i Gymru fod yn rym byd wrth fynd i'r afael â'r her.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru a Choed Cadw ar eu PLANT! rhaglen sy'n plannu coed yng Nghymru ar gyfer pob plentyn newydd eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru. O fis Ebrill 1st 2014 bydd pob plentyn ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru yn cael dwy goeden a blannwyd yn eu henw, un yng Nghymru sy'n gallant ymweld wrth iddynt dyfu i fyny, ac un ym Mbale yn Uganda. Mae hon yn ffordd wych o gysylltu hyn yr ydym yn ei wneud yma â'r hyn rydym yn ei wneud mewn rhannau eraill o'r byd.

Alla i brynu darn o goedwig law?

Maint Cymru yn credu'n gryf y dylem gefnogi'r bobl sy'n byw yn ac yn dibynnu ar y coedwigoedd i ofalu amdanyn nhw ac yn eu trosglwyddo i'w plant yn hytrach na chymryd eu coedwigoedd i ffwrdd oddi wrthynt drwy eu prynu. Mae cyfraddau datgoedwigo wedi cael eu dangos i leihau lle mae pobl frodorol berchnogaeth ohonynt, mae hyn yn rhannol oherwydd bod ganddynt ddiddordeb yn y tymor hir yn eu cadw yn sefyll ac yn iach ar gyfer eu plant a'u hwyrion. Maent yn deall eu coedwig yn well nag unrhyw un arall, a hefyd maent yn dibynnu ar y coedwigoedd i oroesi iawn.

Alla i ymweld â'r goedwig / cymuned yr wyf yn ei chefnogi?

Mewn rhai achosion, mae hyn yn bosibl (cysylltu â ni am fwy o fanylion)Ond nid ydym am annog nifer fawr o bobl i hedfan wrth iddo drechu un o'n nodau: lleihau allyriadau carbon. Byddwn yn sicrhau bod diweddariadau a newyddion rheolaidd o'r ardaloedd prosiect yn cael eu rhannu gyda'r bobl sy'n cefnogi'r prosiectau.

Fel ni ar Facebook:Mae Maint Cymru/ Dilynwch ni ar Twitter: @sizeofwales/ Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr ar gyfer diweddariadau chwarterol yma

A yw gwledydd eraill yn gwneud yr un peth?

Yn anffodus nid oes, ar hyn o bryd Cymru yw'r unig wlad yn y byd gwarchod ardal o fforest law ddwywaith maint ei hun.
Fodd bynnag, a ysbrydolwyd gan ein hymdrechion, Maint y Swydd Henfforddeisoes wedi cael ei sefydlu ac yn casglu momentwm. Rydym wedi cael trafodaethau cynnar gan nifer o grwpiau sydd eisiau cymryd eu 'Maint' eu hunain prosiect.Er eu bod yn hollol annibynnol o Maint Cymru rydym wir yn croesawu prosiectau hyn ac yn gwneud yr hyn a allwn i'w helpu i ddod oddi ar y ddaear. Os hoffech chi sefydlu eich 'Maint' eu hunain ymgyrch, gwneud cysylltwch â ni.

Beth arall alla i wneud?

Mae'r opsiynau yn ddiddiwedd! P'un a oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan fel unigolyn, ysgol, grŵp cymunedol neu fusnes.
Ar gyfer camau gweithredu unigol syml, gallwch roi unrhyw swm a ddewiswch. Neu dilynwch ni ar
Facebook or Twitter a rhannu gyda'ch ffrindiau. llyfr yncydosod a gweithdyar gyfer eich ysgol.

Os ydych yn chwilio i fynd ychydig ymhellach, gallai eich gweithle gofrestru felpartnerneu gall eich ysgol yn cael eu gefeillio gydag ysgol yn Mbale, Uganda.

Gallech wneud rhywfaint o godi arian - o rediadau a noddir i bobi gwerthiannau i ymuno â'n blynyddolDiwrnod Gwyrdd, Neu wrth gwrs y gallwch feddwl am eich syniadau eich hun! Gwnaeth un cefnogwr ras noddedig yr holl ffordd o Gaeredin i Lundain drwy Gaerdydd. trefnu un arall sesiwn Zumba i'w cydweithwyr yn ystod y cinio. Mae eraill wedi trefnu partïon te a nosweithiau comedi. Ar gyfer unrhyw help, ewch i'nCefnogwch Nidudalen. Neu edrychwch ar einYsgolion, Neupartneriaidtudalennau am fwy o wybodaeth.

A all rhywun ddod i siarad ein grŵp / tref / cwmni am y prosiect?

Rydym wrth ein bodd yn unrhyw gyfle i ddweud wrth bobl am newid yn yr hinsawdd a phwysigrwydd coedwigoedd trofannol. Cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau, ond fel tîm bach sydd â uchelgeisiau mawr a llawer yn mynd ymlaen, deallaf os na allwn ddarparu'ch cais. Ar gyfer ysgolion, mae gennym dîm Allgymorth Addysg penodedig ar gael. Os yw'ch gweithle yn dod yn bartner, byddwn, wrth gwrs, yn gwneud ein gorau glas i gefnogi unrhyw ymdrechion codi arian. Cysylltwch â ni yn[E-bost a ddiogelir]i ofyn.