Amdanom ni

Nod Maint Cymru yw uno pawb yn y wlad i helpu i warchod ardal o goedwig drofannol sydd dwywaith maint Cymru, fel rhan o ymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Defnyddir y term ‘ardal maint Cymru’ yn aml i fesur graddfa dinistr coedwigoedd. Drwy brosiect Maint Cymru, anelwn at wrthdroi’r defnydd negyddol hwnnw o faint ein gwlad.

Diolch i gefnogaeth wych Cymru, fe lwyddodd Maint Cymrui gyrraedd y targed o helpu i ddiogelu 2 miliwn hectar o goedwig law(sef maint Cymru!) ym 2013. Yn fuan ar ôl, penderfynwyd y cam nesaf amlwg oedd i ddyblu'r effaith hon, ac anelu at amddiffyn ardal o goedwig law ddwywaith maint ein gwlad!

Mae Maint Cymru yn annog pobl Cymru i daclo newid hinsawdd drwy gymryd camau cadarnhaol syml. Rydym yn gweithio gyda ysgoliona busnesau i godi arian ar gyfer coedwigoedd a chodi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd coedwigoedd i daclo newid hinsawdd.

Mae datgoedwigo a diraddio coedwigoedd y byd yn achosi mwy o allyriadau CO2 na holl gludiant y byd wedi'i gyfuno (sef awyrennau, trenau, ceir, faniau a llongau!). Mae Maint Cymru yn gweithio gyda phrosiectau coedwigol yn Affrica a De America i helpu i warchod coedwigoedd trofannol presennol a chefnogi rheolaeth gynaliadwy goedwigoedd. Mae ein holl brosiectau yn gweithio'n uniongyrchol gyda chymunedau'r coedwigoedd. Mae ein prosiectau yn Ne America ar hyn o bryd yn gorchuddio dros 2 miliwn hectar, ac yr ydym yn awr yn anelu i warchod 2 miliwn hectar arall yn Affrica. Darganfyddwch mwy am y prosiectau yr ydym yn gweithio gyda nhw ar ein map prosiect ar ein tudalen gartref.

Rydym hefyd yn gweithio gyda phrosiect plannu coed sy'n anelu at blannu 10 Miliwn o Goed a chynyddu gorchudd coed yn Uganda. Mae'r prosiect hwn hefyd yn plannu coeden ar gyfer pob plentyn a anwyd neu a fabwysiadwyd yng Nghymru, fel rhan o gynllun Plant! Llywodraeth Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun Plant!gweler yma.

 

y Syniad

Wedi hanes hir o ddatgoedwigo yng Nghymru, rydym bellach yn raddol yn cynyddu ein coedwigoedd ac yn amddiffyn ein coetir cyfredol. Fodd bynnag, o safbwynt newid hinsawdd a lleihau tlodi, dinistr y coedwigoedd trofannol sy’n bygwth hinsawdd y byd ac anghenion sylfaenol bywyd, sef bwyd, lloches a bywoliaeth i’r trigolion.

Sefydlwyd Maint Cymru yn wreiddiol gan y Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Peter Davies a Chadeirydd Sefydliad Waterloo, Heather Stevens, fel ymateb Cymru i ddwy sialens, sef newid hinsawdd a lleihau tlodi rhyngwladol. Mae Maint Cymru nawr yn elusen annibynnol.

 

Yr arian

Mae Maint Cymru yn elusen annibynnol. Mae ein costau sylfaenol yn cael eu hariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Sefydliad Waterloo ac Ymddiriedolaeth Ajahma, sy'n golygu bod yr holl arian a godir yn mynd at ein prosiectau coedwig.

 

Cwestiynau Cyffredin

Beth mae Maint Cymru'n ei wneud?

Rydym yn dod at ei gilydd bobl yng Nghymru a thu hwnt er mwyn helpu i ddiogelu pedair miliwn hectar o goedwigoedd trofannol. Gan helpu i leihau datgoedwigo yn rhan o ymateb Cymru i her newid yn yr hinsawdd; mae angen iddo fod yn ychwanegol at leihau ein hallyriadau hunain nid yn eu lle. Rydym hefyd yn codi ymwybyddiaeth am pa mor hanfodol coedwigoedd trofannol yn i ni ac ein hinsawdd yn ogystal ag ar gyfer y bywyd gwyllt a phobl sy'n byw ynddynt. Rydym yn gweithio mewn ysgolion a cholegau i ennyn diddordeb plant a phobl ifanc i ddeall a rhannu'r cyfrifoldeb am ddiogelu coedwigoedd y byd. Rydym yn gweithio gyda busnesau, y llywodraeth a chymunedau yng Nghymru eu cysylltu â meysydd goedwig drofannol penodol, gan eu helpu i godi arian ar gyfer y prosiectau sy'n gweithio i warchod yr ardaloedd hynny a dyblu eu hymdrechion codi arian gyda ein cronfa cyfatebol.

Ers cael ei lansio yn 2010 Maint Cymru wedi cefnogi 2.4 miliwn hectar o goedwig drofannol ac yn cefnogi dros bobl 43,000 o gymunedau goedwig. Yng Nghymru, rydym wedi ysbrydoli dros blant a phobl ifanc ar faterion coedwig law 32,000 a cyrraedd miliynau o bobl yng Nghymru ac o gwmpas y byd gyda ein negeseuon ynghylch pwysigrwydd coedwigoedd trofannol drwy ein wasg, radio, teledu a gwaith cyfryngau cymdeithasol.

Pa mor fawr yw Cymru?

Cymru yn ardal o 2 miliwn hectar. Roi mewn ffordd arall - sef 2 miliwn o gaeau rygbi. Nid yw hynny'n ymddangos yn fawr iawn pan fyddwch yn clywed bod 13 miliwn hectar o goedwig yn cael eu colli bob blwyddyn, ond yn helpu i amddiffyn ardal yr un maint ein gwlad yn gyflawniad pwysig ac yn her i eraill. Rydym yn gosod meincnod, rydym yn unig rhaid i wledydd eraill mwy datblygedig i gamu i fyny ac yn cyd-fynd â'n llwyddiant.

Rydych wedi cyrraedd 2m hectar, beth nesaf?

Gan adeiladu ar y momentwm ein llwyddiant, rydym yn awr yn anelu i helpu i warchod 4 miliwn hectar o goedwig drofannol, neu ardal ddwywaith maint Cymru! Rydym yn parhau i dwbl rhoddion ar gyfer ein prosiectau cadwraeth coedwigoedd, diolch i'n cronfa cyfatebol hael. Ein nod yw parhau adeiladu cysylltiadau cryf a chefnogol rhwng Cymru a'r ardaloedd o goedwig drofannol ac i weithio gyda mwy o bobl yng Nghymru (yn enwedig pobl ifanc a busnesau) i godi arian hanfodol a chynyddu dealltwriaeth o'r materion.

Faint mae'n ei gostio?

Mae pob un o'r prosiectau a gefnogwn yn wahanol iawn ac yn costio symiau gwahanol i bob hectar yn dibynnu ar y dull y maent yn eu cymryd ac ar natur y bygythiadau i'r goedwig. Er enghraifft, hawliau tir a phrosiectau ardal a ddiogelir yn llai dwys (ac yn llai costus) fesul hectar na prosiectau plannu coed - ond mae'r ddau yn hanfodol. Yn gyfan gwbl, rydym yn anelu at godi £ 340,000 y flwyddyn, gan gynnwys arian cyfatebol

I gael mwy o wybodaeth am gostau pob prosiect yn mynd i'rprosiectaua chliciwch ar y prosiect mae gennych ddiddordeb ynddo.

Sut ydych chi'n dyblu fy arian?

Mae ein costau cost yn cael eu cadw'n isel gyda thîm bychan, swyddfa cymedrol a llawer o greadigrwydd - ond yn bwysig nid oes yr un ei fod yn dod allan o'ch rhoddion. Mae ein costau rhedeg yn cael eu cwmpasu gan Sefydliad Waterloo a Llywodraeth Cymru fel bod eich holl roddion yn mynd yn syth at y prosiectau goedwig (unwaith y byddwn wedi dyblu yn eu hynny yw!). Mae Sefydliad Waterloo yn darparu ein cronfa cyfatebol hael ac arloesol.

Sut ydw i'n gwybod na fydd fy nghyfraniad yn cael ei wastraffu?

Rydym wedi dewis prosiectau cadwraeth coedwigoedd sy'n cael eu darparu gan elusennau cofrestredig yn y DU hen sefydlu. Yn y rhan fwyaf o achosion maent yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau dielw ar y ddaear, gan ddarparu cymorth technegol, monitro, gwerthuso a chyflwyno adroddiadau.

Mae'r Comisiwn Elusennau yn monitro gweithgareddau a chyfrifon elusennau cofrestredig yr ydym yn ariannu'r prosiectau drwodd. Rydym yn dewis brosiectau nad ydynt yn syml yn eu hagwedd ac sydd yn ymateb i'r heriau cymhleth a real iawn a wynebir gan y bobl sy'n byw yn ac o amgylch coedwigoedd drwy weithio'n agos gyda'r cymunedau hynny. Nid oes amheuaeth bod ein prosiectau mewn amgylcheddau sy'n heriol mewn sawl ffordd, ond maent hefyd mewn ardaloedd lle mae'r angen mwyaf (er enghraifft, mae'r cyfraddau datgoedwigo a thlodi yn Affrica ymysg yr uchaf yn y byd). Ni allwn warantu% llwyddiant 100 ym mhob prosiect; os oedd yn hawdd byddai'r problemau wedi cael eu datrys maith yn ôl; ond, drwy weithio drwy system o bartneriaid ymddiried gyda chofnodion hanes da sy'n cael eu rheoleiddio gan y Comisiwn Elusennau y DU ac maent yn gweithio gyda grwpiau lleol ar lawr gwlad y gallwn ni sicrhau bod yr arian a godir yn cael ei wario mewn ffordd gyfrifol. Rydym hefyd yn cael diweddariadau rheolaidd gan y prosiectau am gynnydd ac yn hapus i drafod y manylion gyda phartneriaid neu roddwyr neu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun yn y prosiect a fydd yn gallu ateb eich cwestiynau os na allwn.

Pwy sy'n monitro'r prosiectau?

Bydd hyn yn dibynnu ar faint y prosiect a'r risgiau sy'n gysylltiedig ag ef. Mae arnom angen cydbwysedd da rhwng y cryfder ac annibyniaeth y monitro a chost y gwaith monitro. Mae cynnydd y prosiectau yn cael ei fonitro a'i adrodd gan elusennau cofrestredig yn y DU sy'n goruchwylio'r gwaith o weithredu a gan Lywodraeth Cymru Tîm Cymru o Blaid Affrica yn achos y Prosiect Plannu Mbale Coed. Rydym hefyd yn gweithio gyda thîm o arbenigwyr o Brifysgol Cymru ym Mangor a helpodd ni ddewis y prosiectau drwy gymhwyso ein meini prawf gwerthuso sy'n edrych ar faterion yn annibynnol megis cynaliadwyedd tymor hir, olrhain cofnod o bartneriaid cyflenwi, cost-effeithiolrwydd ac effaith amgylcheddol.

Os gwelwch yn ddacysylltu â nii gael manylion o fonitro ar gyfer y prosiect y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Ble rydych chi'n gweithio?

Rydym yn cefnogi 6 brosiectau cadwraeth coedwigoedd, 2 yn Ne America (yn Guyana a Pheriw) a 4 yn Affrica (yn y Congo Brazzaville, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) a Kenya). Rydym hefyd yn cefnogi ein prosiect plannu coed blaenllaw yn Uganda.Gweler ein holl brosiectauyma.

Pam nad ydych chi'n diogelu neu'n plannu coedwigoedd yng Nghymru?

Ar ôl hanes hir o ddatgoedwigo yng Nghymru, rydym bellach yn cynyddu ein coedwigoedd yn raddol ac mae ein coedwigoedd presennol yn cael eu diogelu ar y cyfan yn weddol dda. Mae yna nifer o sefydliadau yng Nghymru sydd yn mynd ati i ddiogelu ac ehangu ein coedwigoedd brodorol, gan gynnwys Adnoddau Naturiol Cymru, Coed Cymru a Choed Cadw. O'r ddau newid yn yr hinsawdd a phersbectif lleihau tlodi y rheng flaen datgoedwigo yn gadarn iawn yn y trofannau ac yr ydym am i Gymru fod yn rym byd wrth fynd i'r afael â'r her.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Adnoddau Naturiol Cymru a Choed Cadw ar eu PLANT! rhaglen sy'n plannu coed yng Nghymru ar gyfer pob plentyn newydd eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru. O fis Ebrill 1st 2014 bydd pob plentyn ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru yn cael dwy goeden a blannwyd yn eu henw, un yng Nghymru sy'n gallant ymweld wrth iddynt dyfu i fyny, ac un ym Mbale yn Uganda. Mae hon yn ffordd wych o gysylltu hyn yr ydym yn ei wneud yma â'r hyn rydym yn ei wneud mewn rhannau eraill o'r byd.

Alla i brynu darn o goedwig law?

Maint Cymru yn credu'n gryf y dylem gefnogi'r bobl sy'n byw yn ac o amgylch y coedwigoedd i ofalu amdanynt ac yn eu trosglwyddo i'w plant yn hytrach na chymryd eu coedwigoedd i ffwrdd oddi wrthynt drwy eu prynu. Mae cyfraddau datgoedwigo wedi cael eu dangos i leihau lle mae pobl frodorol berchnogaeth ohonynt, mae hyn yn rhannol oherwydd bod ganddynt ddiddordeb yn y tymor hir yn eu cadw sefyll ac yn iach ar gyfer eu plant a'u hwyrion. Nhw yw'r bobl sy'n orau i ddeall y goedwig o'u cwmpas a hefyd sydd angen y coedwigoedd i oroesi iawn.

Alla i ymweld â'r goedwig / cymuned yr wyf yn ei chefnogi?

Mewn rhai achosion, mae hyn yn bosibl (cysylltu â ni am fwy o fanylion)ond nid ydym am annog nifer fawr o bobl i hedfan gan ei fod yn mynd yn groes i un o'n hamcanion os byddwn yn lleihau allyriadau carbon o ddatgoedwigo ond yn achosi mwy o allyriadau carbon drwy hedfan pobl allan i ymweld. Byddwn yn sicrhau bod diweddariadau rheolaidd a newyddion o ardaloedd prosiect yn cael eu rhannu gyda'r bobl sy'n cefnogi'r prosiectau.

A oes gwledydd eraill yn cymryd rhan?

Wedi'i ysbrydoli gan ein hymdrechion, Maint y Swydd Henffordd eisoes wedi ei sefydlu ac yn casglu momentwm. Rydym wedi cael trafodaethau cynnar o nifer o grwpiau sydd eisiau cymryd eu 'Maint' eu hunain prosiect.Er eu bod yn hollol annibynnol o Maint Cymru rydym yn wir yn croesawu'r prosiectau hyn ac yn gwneud yr hyn a allwn i'w helpu i ddod oddi ar y ddaear. Os hoffech chi sefydlu eich 'Maint' hun ymgyrch, chi gysylltu â ni.

Beth arall alla i wneud?

Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud, p'un a oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan fel unigolyn, ysgol, grŵp cymunedol neu fusnes. Ar gyfer camau gweithredu syml un-tro, gallwch ein dilyn arFacebook or Twitter a'i rannu gyda'ch ffrindiau, neu drefnucydosod a gweithdyar gyfer eich ysgol. Os ydych yn chwilio i fynd ymhellach, gallai eich gweithle gofrestru felpartnerneu gall eich ysgol yn dod ynMaint yr ysgol Cymru. Gallech hefyd wneud rhywfaint o godi arian o hwyl! O rhedeg noddedig i bobi gwerthiannau i ymuno â'n blynyddolDiwrnod Gwyrdd, Neu wrth gwrs gallwch feddwl am eich syniadau eich hun! Gwnaeth un cefnogwr ras noddedig yr holl ffordd o Gaeredin i Lundain drwy Gaerdydd, a drefnwyd un arall sesiwn Zumba yn ystod amser cinio, tra bod eraill wedi trefnu partïon te a nosweithiau comedi. Mae llawer o syniadau a help ar einDewch yn rhantudalennau. Neu edrychwch ar einYsgolion, Neupartneriaidtudalennau am fwy o wybodaeth.

A oes modd i rywun ddod i siarad â'n grŵp/tref/cwmni ynglŷn â'r prosiect?

Rydym wrth ein bodd unrhyw gyfle i ddweud wrth bobl am y newid yn yr hinsawdd a phwysigrwydd coedwigoedd trofannol, ond rydym yn dîm bychan iawn gyda llawer iawn i fynd. Os gwelwch yn dda peidiwch â ni ac fe wnawn hyn y gallwn ni ond os gwelwch yn dda yn deall os na allwn ddarparu ar gyfer eich cais. Ar gyfer ysgolion gennym dîm Allgymorth Addysg penodedig sydd ar gael. Os ydych yn y gweithle yn dod yn bartner byddwn wrth gwrs yn gwneud ein gorau i gefnogi unrhyw ymdrechion codi arian. Cysylltwch â ni ar[email protected]i ofyn.