Month: April 2012

Update from Tanzania

Update from Tanzania

Steve Ball, the Director of Mpingo Conservation and Development Initiative has given us an update of what’s going on there… It is currently raining heavily in Kilwa so our fieldwork is suspended, and that has afforded us an opportunity to take stock of progress in Nanjirinji. The next big step, into which we will be […]

Newyddion o Danzania

Newyddion o Danzania

Mae Steve Ball, Cyfarwyddwr “Mpingo Conservation and Development Initiative” wedi anfon newyddion i ni am beth sydd yn mynd ymlaen yna…. Mae’n glawio yn drwm ar hyn o bryd yn Kilwa felly mae ein gwaith maes wedi’i atal dros dro, mae hyn wedi rhoi’r cyfle ni pwyso a mesur ein cynnydd yn Nanjirinji. Y cam […]

Ribidirês, ribidirês i mewn i’r arch â nhw!

Ribidirês, ribidirês i mewn i’r arch â nhw!

Mae disgyblion ysgol o’r Drenewydd wedi cael cymorth un o sêr y byd teledu i fynegi eu pryder am yr amgylchedd mewn perfformiad cyhoeddus sy’n ail-greu stori enwog o’r Beibl. Mae disgyblion o bedwar ysgol wedi ymuno ag Opera Canolbarth Cymru i berfformio datganiad o  stori hynod boblogaidd Arch Noa, gyda’r amgylcheddwr a’r seren deledu […]

Newtown pupils two by two!

Newtown pupils two by two!

Newtown school children have enlisted the help of a television celebrity to show their concern for the environment in a public performance re-make of an infamous bible story. Pupils from four schools have teamed up with Mid Wales Opera to perform a rendition of the much-loved Noah’s Ark story, with the voice of God delivered by environmentalist […]

Blog two: The rains have come!

Blog two: The rains have come!

Finally it has started to rain. Hesitantly to start with and here in Mbale, Uganda after a thunderous start nothing happened for four days, the ground dried and the awful dust rose again. But slowly the rains are becoming established. Now they are softening the hard baked soil and people can make the final preparations […]

Blog dau: Mae’r glaw wedi cyrraedd!

Blog dau: Mae’r glaw wedi cyrraedd!

Mae wedi dechrau bwrw glaw o’r diwedd. Yn betrus i gychwyn, ac yma ym Mbale, Uganda ar ôl dechrau taranllyd ni ddigwyddodd unrhyw beth am bedwar diwrnod, sychodd y ddaear ac fe gododd y llwch ofnadwy unwaith eto. Ond o dipyn i beth mae’r glaw wedi ymsefydlu. Nawr mae’n meddalu’r pridd caled gan alluogi pobl […]

Win a day to remember on the Pembrokeshire coast!

Win a day to remember on the Pembrokeshire coast!

We have a fantastic prize to offer… a work or play day on the edge of Wales for a group of up to sixteen people, courtesy of TYF. The lucky winners can chooses from a range of ‘body stretch’ activities such as surfing and coasteering through to ‘mind stretch’ team exercises and innovation challenges – all […]

Enillwch ddiwrnod i’w gofio ar arfordir Sir Benfro!

Enillwch ddiwrnod i’w gofio ar arfordir Sir Benfro!

Mae gennym wobr ardderchog i’w chynnig…diwrnod o weithio neu chwarae ar ymyl Cymru i grŵp o hyd at 16 o bobl, trwy garedigrwydd TYF. Bydd yr enillwyr lwcus yn dewis amrywiaeth o weithgareddau “ymestyn corff” fel syrffio a arforgampau neu weithgareddau tîm “ymestyn meddwl”- i gyd wedi’i sefydlu yn Nhyddewi, Sir Benfro. A hoffech chi a’ch […]

Blog 4: Searching for Golden Mantella frog

Blog 4: Searching for Golden Mantella frog

I recently spent a few days in the rainforest in the Moramanga District of eastern Madagascar where our Size of Wales project is based. With the help of Size of Wales we hope to establish a new reserve in Mangabe that will allow people to continue to use the forest while also protecting the best bits for future generations. […]

Blog 4: Ar drywydd y broga Mantella Aur

Blog 4: Ar drywydd y broga Mantella Aur

Yn ddiweddar treuliais ychydig ddyddiau yn y fforest law yn ardal Moramanga yn nwyrain Madagascar – sef lleoliad ein prosiect Maint Cymru. Gyda chymorth Maint Cymru rydym yn gobeithio sefydlu gwarchodfa newydd ym Mangabe a fydd yn galluogi pobl i barhau i ddefnyddio’r fforest, ac a fydd hefyd yn diogelu’r darnau gorau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Gydag arbenigwyr o […]